Doporučujeme: Jak legálně provozovat fotovoltaickou elektrárnu v roce 2015?

Vláda bude dnes schvalovat energetickou (anti)koncepci
22.12.2014
Stanovení kategorie výrobce
20.1.2015
Vláda bude dnes schvalovat energetickou (anti)koncepci
22.12.2014
Stanovení kategorie výrobce
20.1.2015

2015-01-19Solární Novinky – Na četné žádosti čtenářů našeho portálu ohledně možnosti legálního provozování fotovoltaických elektráren (FVE), jsme aktualizovali původní článek z poloviny prosince minulého roku. Cílem tohoto článků je objasnit, jak legálně postupovat

Zdroj: www.solarninovinky.cz

Poděkování

Na úvod bychom rádi poděkovali  zástupcům  Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT), advokátní kanceláře AK Šikola a společnosti ČEZ, kteří nám zaslali svá stanoviska na naše dotazy.

Počítáme, že po schválení novely energetického zákona (NEZ) s platností pravděpodobně od 1.1.2016 dojde k zásadnímu zjednodušení procesu připojování a provozování FVE.

Typy FVE- terminologie:

V současnosti lze provozovat FVE ve třech různých podobách:

a) GRID-ON FVE

FVE

– tradiční FVE připojená do sítě, která umožňuje přetoky vyrobené elektrické energie, pokud si jí výrobce nespotřebuje v místě spotřeby

– Upozornění: mezi tradiční GRID-ON FVE patří i tzv. mikro FVE (často označovány mylně jako GRID-FREE), které obvykle tvoří několik fotovoltaických  panelů umístěných například na balkoně s tím, že tyto systémy jsou vybaveny mikrostřídačem přímo na panelu. I tyto miniaturní FVE pracují v tzv. paralelním provozu s distribuční soustavou a v praxi proto může nastat přetok elektrické energie do DS i když může jít, při správném návrhu ochranných komponent – o přetok minimální. Elektrárna však ke své činnosti potřebuje připojení k fungující distribuční soustavě.
 

b) HYBRIDNÍ FVE

FVE

– tato FVE je vybavena  baterií, regulátorem nabíjení a hybridním střídačem (v případě kompaktních řešení může být regulátor nabíjení integrován ve střídači). Vybrané typy těchto střídačů mohou zcela zabránit přetokům do DS.

– levnější hybridní střídače toto neumožňují, takže při úplném nabití baterií a pokrytí dalších požadavků na elektrickou energii nastává bez další reguace přetok do distribuční soustavy podobně, jako je tomu u varianty Grid-on.

– v každém případě je však třeba dát pozor na to, že hybridní elektrárna pracuje (a v případě, že není připojena na samostatný AC rozvod, tedy teoreticky může i dodávat do sítě) i při výpadku distribuční sítě.
 

c) OSTROVNÍ FVE

FVE

– představuje FVE, která není spojená s energetickou síti, proto senazývá ostrovní

– tyto systémy jsou nasazovány (obvykle) všude tam, kde není k dispozici veřejná síť (rekreační objekty, horské chaty, karavan, lodě, atd..) a mohou být (podobně jako hybridní FVE) doplněny o další zdroje energie ke zvýšení nezávislosti (vrtule, diesel agregát apod.)

– jejich provoz a připojení nevyžaduje povolení provozovatele distribuční soustavy

Galvanické oddělení FVE od sítě

Energetický zákon toto nedefinuje. Nicméně za galvanické oddělení lze považovat takovou FVE, která není nijak spojena s Distribuční soustavou (DS).

Použití  zařízení pro optimalizaci spotřeby a minimalizaci přetoků vyrobené elektřiny (například Wattrouter, atd,) není dostatečné pro galvanické oddělení. Důvodem je to, že nekontrolovaná dodávka do sítě může způsobit kolisání napětí a frekvence, nebo může negativně ovlivnit regulaci malých obecních transformatorů.

Pouze FVE v ostrovním provozu lze považovat jako galvanicky oddělenou od distribuční sítě. 

„Pokud se jedná o výrobnu připojenou v rámci ostrovního systému, musí splňovat uvedenou podmínku v současné době platných Pravidel provozování distribuční soustavy – Zdroj provozovaný odděleně od distribuční soustavy, u kterého nedochází k přenosu potenciálu a/nebo energie z/do distribuční soustavy za normálního provozu či při přechodových jevech. Pokud tuto podmínku nesplňuje, pak se jedná o výrobnu připojenou k distribuční soustavě, a tím pádem se na ni vztahují podmínky pro připojení výroben do distribuční soustavy,“ prohlásil Martin Schreier, mluvčí pro obnovitelné zdroje ze společnosti ČEZ.

Proces připojování FVE

Jako první krok, pokud stavíte FVE na střeše nebo plášti budovy (pozemní FVE nejsou povolovány), musíte získat souhlas od příslušného stavebního úřadu s výstavbou FVE. Za tímto účelem požádejte Váš místně příslušný stavební úřad o ohlášení stavby FVE podle § 104 stavebního úřadu. Ve většinu případů by Vám měl stavební úřad vyhovět, v některých případech (liší se dle lokality) může požadovat uzemní souhlas pro výstavbu nové FVE na střeše.

Jako druhý krok je nutné pro GRID-ON FVE a HYBRIDNÍ FVE požádat příslušného provozovatele distribuční sítě (ČEZ, EON nebo PRE) o schválení dané FVE před samotným připojením do sítě, i když přetoky vyrobené elektřiny budou nulové či minimální. Toto neplatí pouze pro ostrovní systémy, které jsou jednoznačně galvanicky odděleny od distribuční sítě.

„I nadále platí, že nové žádosti o připojení výroben k distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce jsou posuzovány individuálně dle platné legislativy. Současně vedle limitů připojitelného výkonu musí být kontrolována i další hlediska. Jedná se např. o hledisko zpětných vlivů výrobny na distribuční soustavu a její další zákazníky, tj. zda nová výrobna nesníží kvalitu dodávky pro ostatní zákazníky v daném místě,“„dodal  Martin Schreier, mluvčí pro obnovitelné zdroje ze společnosti ČEZ.

„Provozovatel distribuční soustavy posuzuje a schvaluje žádosti o připojení ve lhůtách daných platnou legislativou. Pro výrobny připojované do sítí nn to je do 30 dnů. Na území ČEZ Distribuce jsou z 21 uzlových oblastí uzavřeny pro připojování výroben 3 uzlové oblasti. Další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách www.cezdistribuce.cz,“ doplnil Martin Schreier, mluvčí pro obnovitelné zdroje ze společnosti ČEZ.

Na základě uděleného souhlasu s připojením dané FVE je nutné s provozovatelem distribuční sítě uzavřít smlouvu o připojení (s výjimkou ostrovních FVE, kde tento souhlas není nutný).

Provozování FVE bez licence

Na závěr zdůrazňujeme, že provozování malé FVE bez dotací za účelem výroby elektrické energie nepředstavuje vždy licencovanou činnost. Pro nové instalace FVE není od roku 2014 poskytována žádná podpora, ať již investiční, nebo provozní. V podstatě to znamená, že při instalaci FVE jde vždy o instalaci BEZ PODPORY.

Pokud výrobna elektřiny není provozována za účelem podnikání, nevyžaduje zákon od jejího provozovatele licenci. Za podnikání při výrobě elektřiny lze v elektroenergetice označit každou činnost, při níž dochází k dodávce elektřiny do soustavy, tím spíše pokud je za vyrobenou elektřinu inkasován zelený bonus,  výkupní ceny nebo tržní cena.