Stanovení kategorie výrobce

kategorie výrobců
19.1.2015
Britský rekord: Více než 125 000 střešních elektráren za jeden rok
27.1.2015
kategorie výrobců
19.1.2015
Britský rekord: Více než 125 000 střešních elektráren za jeden rok
27.1.2015

2015-01-20Distribuční společnosti informují výrobce elektřiny o povinnostech pro stanovení kategorie výrobce ve smyslu vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalš

Zdroj: www.solarninovinky.cz

Provozovatelé fotovoltaických elektráren (a všichni ostatní výrobci elektřiny) jsou povinni nejpozději do 31.1.2015 sdělit příslušnému provozovateli distribuční soustavy (tj. E. ON distribuce, ČEZ distribuce, PREdistribuce) zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců ve lhůtě do 31.1.2015 provozovateli distribuční soustavy má se za to, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

Při rozhodnutí o zařazení výrobny do příslušné kategorie výrobce pro období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 bude společnost ČEZ Distribuce, a. s., postupovat následovně:
Výrobce zašle nejpozději do 31. 1. 2015 sdělení o zařazení výrobny do příslušné kategorie na základě měření za předcházející kalendářní rok písemně na e-mailovou adresu info@cezdistribuce.cz.

Do předmětu e-mailové zprávy uvede výrobce „Zařazení do kategorie výrobce“ a vlastní sdělení bude obsahovat následující údaje:
– číslo odběrného místa dle Smlouvy o připojení výrobny
– EAN předacího místa (výrobního), který je uveden ve Smlouvě o připojení výrobny nebo v  systému společnosti OTE, a.s. (dále jen operátor trhu)
– název majitele předacího místa výrobny
– IČ
– druh zdroje např. sluneční, malá vodní, spalování bioplynu v bioplynových stanicích (nutno uvést všechny druhy zdrojů v předacím místě výrobny)
– zařazení do první nebo druhé kategorie výrobce na období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016 (uvést jednu možnost)

Na základě sdělení výrobce o zařazení výrobny do příslušné kategorie doručeného nejpozději do 31. 1. 2015 bude společnost ČEZ Distribuce, a. s., provádět zařazení výrobny do příslušné kategorie dle Výkazu o výrobě a spotřebě elektřiny výrobce, který dle vyhlášky 541/2005 Sb., § 27, odst. 1, v platném znění, předává každý výrobce za příslušnou výrobnu do informačního systému operátora trhu.

Pokud výše uvedené sdělení výrobce o zařazení výrobny do příslušné kategorie nebude doručeno společnosti ČEZ Distribuce, a. s., nejpozději do 31. 1. 2015, bude výrobna pro období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 zařazena do druhé kategorie.

Obdobně bude postupováno i v případě, že výrobce nepředal do informačního systému operátora trhu Výkazy o výrobě a spotřebě elektřiny výrobce dotčené výrobny pro sledované období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
________________________________________
Související legislativa (vyhláška 541/2005 Sb., v platném znění)

V souladu s ustanovením podle § 27 odst. 16, 17 a 18 vyhlášky:

(16) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců ve lhůtě podle věty první, má se za to, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

(17) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě. Za výrobce první kategorie je v takovém případě považován výrobce s poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě rovným nebo větším než 5. Po skončení kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy přehodnotí zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce.

(18) Zařazení do kategorie výrobců podle odstavců 16 a 17 použije provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby od začátku druhého čtvrtletí daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.

Zařazení výrobny do příslušné kategorie na období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 provádí místně příslušný provozovatel distribuční soustavy na základě doručeného sdělení výrobce nejpozději do 31. ledna 2015.

Dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) vyhlášky je Výrobcem první kategorie – výrobce, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy a který alespoň 80 % ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy, nebo výrobce, který poskytuje podpůrnou službu na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy.

Zařazení výrobny do příslušné kategorie má vliv na sjednávání a hrazení rezervované kapacity.

Dle ustanovení § 5 odst. 14 vyhlášky:

Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení výroben elektřiny ani pro místa připojení zařízení určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů.

Výrobce druhé kategorie

a) sjednává a hradí platbu za rezervovanou kapacitu zvlášť za každou výrobnu elektřiny,

b) nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení určená k odběru elektřiny pouze pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny,

c) nesjednává rezervovanou kapacitu a hradí platbu za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu v případě, kdy odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy v souvislém období maximálně 4 týdny za kalendářní rok a tuto skutečnost oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nejméně 5 týdnů před zahájením odběru elektřiny.