ERÚ v předstihu zveřejnil cenové rozhodnutí pro POZE v roce 2015

Novela (IV): Vše je jinak. Lobuje ČEZ ve prospěch fotovoltaiky?
7.10.2014
Nakopni žábu na prameni!
18.11.2014
Novela (IV): Vše je jinak. Lobuje ČEZ ve prospěch fotovoltaiky?
7.10.2014
Nakopni žábu na prameni!
18.11.2014

2014-11-13Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) jako vstřícný krok na základě četných žádostí výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a obchodníků s elektřinou z obnovitelných zdrojů vydal dnes v předstihu cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora p

Zdroj: www.solarninovinky.cz
Zdroj: www.eru.cz
Zdroj: www.eru.cz
ERU PDF: ERV_4_2014.pdf

Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) jako vstřícný krok na základě četných žádostí výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a obchodníků s elektřinou z obnovitelných zdrojů vydal dnes v předstihu cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (POZE).

„Rozhodnutí jsme vydali již v první polovině listopadu především proto, aby měli výrobci a obchodníci s elektřinou z obnovitelných zdrojů delší časový prostor na rozhodnutí, zda budou nárokovat podporu formou zeleného bonusu nebo výkupních cen. Návrh cenového rozhodnutí zveřejnil ERÚ již 15. října 2014 a v rámci veřejného konzultačního procesu jsme akceptovali nebo zohlednili většinu závažných připomínek. Uvítali jsme také odpovědnější přístup některých asociací, které zastupují výrobce z obnovitelných zdrojů, které si dopady podpory na konečné  zákazníky uvědomují a samy navrhly úpravy, jež tyto dopady zmírňují,“ uvedl dnes místopředseda ERÚ Martin Laštůvka.

Podle předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové se podařilo do cenového rozhodnutí promítnout všechny trendy, které úřad dlouhodobě prosazuje. „Maximálně jsme se soustředili na optimalizaci podpory s cílem minimalizovat dopady podpory na konečné zákazníky,“ řekla dnes Alena Vitásková.

Mezi hlavní změny, které letošní cenové rozhodnutí přineslo, patří:

– Zákonná 2% indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu).

– Zvýšení podpory pro společné spalování – výroba elektřiny z biomasy v režimu společného spalování významným způsobem přispívá k naplnění závazného cíle České republiky stanoveného Evropskou komisí ve výrobě energie z OZE a zároveň patří z pohledu nákladů na podporu mezi jedny z nejlevnějších. Z uvedených důvodů přistoupil úřad k mírnému zvýšení motivace pro společné spalování s cílem zastavit meziroční snižování výroby v tomto způsobu využití biomasy při výrobě elektřiny.

– Vypsání vyšší podpory na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále KVET) pro nové zdroje u stávajících BPS – v případě stávajících bioplynových stanic (BPS), které uplatňují podporu na elektřinu z obnovitelných zdrojů, je od 1. ledna 2015 novým výrobním zdrojům elektřiny umožněno uplatnit novou doplňkovou sazbu I na elektřinu z  KVET, přičemž pro její uplatnění je nutné vyrobené teplo efektivně využít. Úřad tímto umožňuje zvýšenou podporu i novým sezonním výrobním zdrojům elektřiny.

– Mírný pokles výkupních cen pro nové větrné elektrárny – v případě výše výkupní ceny pro větrné elektrárny byla v předchozích 2 letech uplatněna podmínka § 12 odst. 6 zákona č. 165/2012 Sb., o maximálním meziročním 5% poklesu výkupní ceny. Pro rok 2015 již dochází k vypsání výkupní ceny stanovené dle podmínek § 12 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

– Snížení zeleného bonusu pro větrné elektrárny – ve veřejném konzultačním procesu byla zohledněna připomínka Českého sdružení pro větrnou energii. Současně sběr dat provedený úřadem potvrdil prostor pro snížení zelených bonusů a tím i snížení celkových vícenákladů na POZE. 

– Dvoupalivové systémy – v rámci podpory na elektřinu z KVET v případě dvoupalivových systémů, u kterých je jako primární palivo využíván zemní plyn, bylo umožněno využití i jiného paliva při zachování možnosti uplatnit na podíl elektřiny ze zemního plynu doplňkovou sazbu I. Toto opatření umožňuje výrobcům optimalizovat výrobní náklady a tím i přímo ovlivnit výslednou cenu tepla pro konečné zákazníky.