Výzva: Připomínkujte novou vyhlášku ERÚ o pravidlech připojení mikrozdrojů do sítě

Fotovoltaický ohřev vody 300 litrů
18.9.2015
Výškové práce
12.8.2016
Fotovoltaický ohřev vody 300 litrů
18.9.2015
Výškové práce
12.8.2016

Zdroj: http://www.solarninovinky.cz/

Varovani

Energetický regulační úřad  (ERÚ) minulý týden zahajil veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Součástí této vyhlášky jsou rovněž pravidla o zjednodušeném připojení mikrozdrojů do distribučí sítě.

 

Sporné přetoky – podejte připomínky!

Analýzou jsme zjistili, že návrhv yhláška obsahuje jedne sporný bod, a to zajištění nulového přetoku elektřiny do distribuční soustavy pro mikrozdroje, což je stěží technicky realizovatelné.

V návrhu vyhlášky (§ 2 Základní ustanovení, bod g)  se uvádí následující:

g) mikrozdrojem – zdroj elektrické energie a všechna souvisící zařízení pro výrobu elektřiny, určený proparalelní provoz s veřejnou distribuční sítí nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně, u kterého je v každém okamžiku zajištěna nulová dodávka elektřiny dodistribuční soustavy.
Tímto vyzýváme odborníky z řad čtenářů našeho portálu, aby proti výše uvedenému bodu podali připomínky na ERÚ. Lhůta pro podání připomínek je do 7. října 2015. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu vyhlášky je e-mail: ERU.Konzultace@eru.cz. V kopii zašlete připomínky i na e-mail pavel.cirek@eru.cz.

Následně ERÚ vyhodnotí připomínky  s tím, že podstatné a zásadní připomínky zohlední v rámci změn vyhlášky. K připomínkám, které nebudou splňovat uvedená pravidla, nemusí ERÚ přihlížet.
Co další přináší vyhláška?

Níže představujeme hlavní pasáže nové vyhlášky (s výjimkou výšu uvedeného bodu o přetocích elektřiny) o připojování mikrozdrojů do sítě

 

 

N á v r h
VYHLÁŠKA
č. …/2015 Sb.
ze dne ………

o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační, způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny a pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení.

Podmínky připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě

(1) Žadatel o připojení mikrozdroje zajistí změření impedance v místě připojení k distribuční soustavě podle české technické normy osobou s odbornou způsobilostí. Hodnota limitní impedance je pro zdroje do 16 A na fázi Zvz 0,47 ohm a pro zdroje do 10 A na fázi Zvz 0,75 ohm. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší nebo rovna hodnotě limitní impedance, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném místě jen za podmínek podle § 3 odst. 1.

(2) Podmínkami připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě jsou

a) naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě menší než je hodnota limitní impedance,

b) podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,

c) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení mikrozdroje a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení1).

(3) Žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podává žadatel provozovateli distribuční soustavy, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Součástí žádosti je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním mikrozdroje na jeho nemovitosti. Do odběrného místa je možné připojit pouze jeden mikrozdroj. Rezervovaný výkon je rovný nule.

(4) Je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti podle odstavce 3, vyzve provozovatel distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována.

(5) Je-li pro posouzení žádosti o připojení nezbytné provést měření nebo ověření chodu sítě, prodlužuje se termín podle odstavce 4 o dobu potřebnou pro měření nebo ověření chodu sítě, nejvýše však o 30 dnů. O nezbytnosti provedení měření nebo ověření chodu sítě a prodloužení lhůty informuje provozovatel distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti.

Prokáže-li měření nebo ověření chodu sítě provedené provozovatelem distribuční soustavy rozdílnost údajů rozhodných pro připojení, zejména je-li hodnota impedance poruchové smyčky vyšší než hodnota limitní impedance, zašle provozovatel distribuční soustavy žadateli návrh smlouvy o smlouvě budoucí o připojení nebo návrh smlouvy o připojení s uvedením předpokládaného termínu úpravy distribuční soustavy a umožnění připojení mikrozdroje v odběrném místě zákazníka.

Provozovatel distribuční soustavy určí v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o připojení lhůtu pro přijetí návrhu smlouvy v délce 30 dnů. Pokud zákazník nepřijme návrh smlouvy do 30 dnů, pro připojení mikrozdroje k distribuční soustavě se podává nová žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení.

(6) Provozovatel distribuční soustavy do 15 dnů od obdržení úplné žádosti předloží žadateli o
připojení mikrozdroje návrh smlouvy o připojení nebo návrh změny stávající smlouvy o připojení.

(7) Pokud žadatel nepřijme návrh smlouvy o připojení nebo návrh změny stávající smlouvy o připojení do 30 dnů od jejího předložení, pro připojení mikrozdroje k distribuční soustavě se podává nová žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení.

(8) V případě připojení mikrozdroje k distribuční soustavě žadatel nehradí podíl na oprávněných nákladech.

§ 18
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Návrh celé vyhlášky ERÚ o podmínkách připojení k elektrizační soustavě je ke stáhnutí ZDE