Distributoři odmítají připojovat malé FVE do sítě. Stop-stav bude přehodnocen až v září

Zlatá éra solárních elektráren končí, teď tratí všichni
1.3.2011
Situace v ČR – uvidíme…
5.10.2011
Zlatá éra solárních elektráren končí, teď tratí všichni
1.3.2011
Situace v ČR – uvidíme…
5.10.2011

2011-03-24Distributoři odmítají připojovat malé FVE do sítě. Stop-stav bude přehodnocen až v září

Datum: 24. 03. 2011  |  Zdroj: SolarniNovinky.cz

Sdružení ČSRES dnes oficiálně oznámilo, že stop pro připojování fotovoltaických elektráren (FVE) bude i nadále pokračovat.

ČSRES upozorňuje, že nové smlouvy o připojení dalších fotovoltaických a větrných elektráren nebudou uzavírány dříve, než budou známy reálné dopady výroby elektřiny z dosud instalovaných zdrojů na bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Technický limit pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy je naplněn.

Současně platí, že nové smlouvy o připojení ostatních obnovitelných zdrojů jsou aktuálně uzavírány podle technických možností přenosové soustavy a distribučních soustav. Podle ČSRES nadále trvá většina důvodů, které vedly distribuční společnosti v polovině února loňského roku k pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojování neregulovatelných obnovitelných zdrojů (OZE).

Vývoj v závěru loňského roku a dynamika připojování již dříve povolených zdrojů jen potvrdily dřívější obavy ČSRES a umocnily hrozbu vyplývající z vyčerpání technických limitů pro připojování těchto zdrojů. Jen díky opatřením provozovatelů soustav v průběhu loňského roku byly zatím přenosové i distribuční sítě uchráněny poruch a výpadků.

Během posledních měsíců byl do rozvodné sítě připojen velký počet fotovoltaických zdrojů elektřiny. Je nutné důkladně analyzovat jejich dopad na bezpečnost a spolehlivost provozu distribučních sítí předtím, než bude případně umožněno připojení dalších. Výsledky probíhající analýzy by měly být známy v průběhu září, až bude jasné, jak se fotovoltaické elektrárny chovají v období nejintenzivnějšího slunečního svitu.

Nové smlouvy o připojení pro obnovitelné zdroje se stabilním výkonem – zejména biomasové a bioplynové elektrárny – jsou uzavírány podle technických možností přenosové soustavy a distribučních soustav v jednotlivých regionech ČR. „Omezení připojení obnovitelných zdrojů, vyplývající z kapacity jednotlivých uzlových oblastí nebo kapacity distribuční soustavy v  okalitě, kde je připojení požadováno, řeší příslušní provozovatelé distribučních soustav nebo přenosové soustavy samostatně,“ říká předseda správní rady ČSRES Richard Vidlička.

Současně ČSRES opakuje, že již v roce 2009 identifikovalo technická rizika vyplývající z nekontrolovatelného vývoje požadavků na připojování nových výroben elektřiny z fotovoltaických a větrných elektráren. Jako krok správným směrem se ukázalo opatření z února 2010, kdy distributoři pozastavili udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení nových výroben fotovoltaických a větrných elektráren.

„Navzdory všem zpochybňováním a kampaním zájmových asociací se bohužel naše průběžné predikce instalovaného výkonu v těchto zdrojích ukázaly být zcela opodstatněné,“ podotkl Jan Kanta, člen správní rady sdružení.  Ke konci února 2011 činil instalovaný výkon fotovoltaických a větrných elektráren v ČR celkem 2 113 MW. Technický limit pro bezpečné a spolehlivé  fungování soustavy tak byl v zásadě naplněn.

Další skutečností je, že instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách v ČR koncem února (1 900 MW) překročil již nyní o více jak 200 MW hodnotu vymezenou pro tento druh obnovitelného zdroje do roku 2020 v tzv. Národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů.

Jak dále s připojováním OZE?

Další rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR se bude odvíjet od schválení  předložených legislativních návrhů (především novela Energetického zákona a také Zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie) a také od ukončení platnosti smluv o připojení u  nerealizovaných projektů, což umožní odblokování stávající kapacity.

Detailní analýzou musí projít dopady navýšení instalovaného výkonu fotovoltaických
a větrných elektráren na provoz sítí, a to především z pohledu vlivu na:
– udržení frekvence (vyrovnaná bilance mezi spotřebou a výrobou v každém okamžiku)
– dostatek jalového výkonu při „napájení“ oblasti pouze z fotovoltaických elektráren (napětí, rozběh točivých strojů)
– vyšší harmonické (zpětné působení na síť jako následek nelineárního odběru)
– zkratové výkony.

„Potřebná měření s cílem prověřit dopad výroby a provozu FVE a VTE na kvalitu a spolehlivost provozu sítí distribuční soustavy proběhnou od dubna do začátku srpna. Na základě měření a následně vypracované analýzy bude možné kvalifikovaně posoudit možnosti sítí distribuční soustavy pro další integraci těchto zdrojů. Výsledky představíme veřejnosti v září,“ doplnil Jan Kanta.

ČSRES bude současně i nadále aktivní v podpoře legislativních změn umožňujících další bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy ČR.