Distribuční společnosti informují o zařazení výrobny do příslušné kategorie výrobce

Zástupci provozovatelů distribučních sítí (PDS) během posledních dní informovali výrobce energie o Povinnosti týkající se zařazení výrobny do příslušné kategorie. PDS tak postupují v souladu s ustanovením podle § 53 odst. 4, 5 a 6 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.

Legislativa


Nutnost hlášení

Provozovatelé fotovoltaických elektráren (a všichni ostatní výrobci elektřiny) jsou povinni nejpozději do 31.1.2017 sdělit příslušnému PDS (tj. E. ON distribuce, ČEZ distribuce, PREdistribuce) zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců ve lhůtě do 31.1.2017 provozovateli distribuční soustavy má se za to, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

Povinnosti týkající se zařazení výrobny do příslušné kategorie vyplývají z vyhlášky 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou. V § 53, odst. 4 a 6 vyhlášky  je uvedeno následující:

(4) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců v této lhůtě, platí, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

(6) Zařazení do kategorie výrobců použije provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby od začátku druhého čtvrtletí daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.

Zařazování výrobny do příslušné kategorie na období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 provádí PDS na základě doručeného sdělení výrobce dle vyhl. 408/2015 Sb., § 53, odst. 1.

Jak postupovat v případě zdroje připojeného do sítě E.ON Distribuce, a.s.?

Na základě výše uvedeného bude E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) postupovat  při zařazování výroben do příslušné kategorie pro období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 následovně:

1. ECD požaduje, aby sdělení o zařazení výrobny do příslušné kategorie na základě měření za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo výrobci zasíláno písemně na e-mailovou adresu kategorizacevyroben@eon.cz. Ke sdělení výrobce zašle identifikační údaje výrobny:

– Číslo místa spotřeby nebo EAN
– Druh a název výrobny elektřiny
– Název výrobce
– IČ,

2. Pokud výše uvedené sdělení výrobce o zařazení výrobny do příslušné kategorie nebude doručeno ECD nejpozději do 31. 1. 2017, bude výrobna připojená do DS zařazena do kategorie II. na období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018.

Jak postupovat v případě zdroje připojeného do sítě ČEZ Distribuce, a.s.?

V případě, že se na základě měření za předcházející kalendářní rok řadí Vaše výrobna do první kategorie, sdělte tuto skutečnost ČEZ Distribuce, a.s.( ČEZD) nejpozději do 31. 1. 2017 prostřednictvím samoobslužné internetové aplikace Distribuční portál (přístupové údaje jsou shodné s registračními údaji do portálu ČEZ ON-LINE).

Zde do požadavku „Sdělení kategorie výrobce“ uveďte prosím následující údaje:
– číslo odběrného místa dle Smlouvy o připojení výrobny
– EAN předávacího místa (výrobního), který je uveden ve Smlouvě o připojení výrobny nebo v systému společnosti OTE, a.s. (dále jen operátor trhu)
– druh zdroje např. sluneční, malá vodní, spalování bioplynu v bioplynových stanicích (uveďte všechny druhy zdrojů v předávacím místě výrobny)
– zařazení do první kategorie výrobce na období 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018

Pokud výše uvedené sdělení nebude v termínu doručeno na ČEZD, bude výrobna pro období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 zařazena do druhé kategorie. Obdobně bude postupováno i v případě, že nebyly předány Výkazy o výrobě a spotřebě elektřiny pro sledované období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 do informačního systému operátora trhu.
________________________________________
Související legislativa (vyhláška 541/2005 Sb., v platném znění)

V souladu s ustanovením podle § 27 odst. 16, 17 a 18 vyhlášky:

(16) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců ve lhůtě podle věty první, má se za to, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

(17) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě. Za výrobce první kategorie je v takovém případě považován výrobce s poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě rovným nebo větším než 5. Po skončení kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy přehodnotí zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce.

(18) Zařazení do kategorie výrobců podle odstavců 16 a 17 použije provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby od začátku druhého čtvrtletí daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.

Zařazení výrobny do příslušné kategorie na období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 provádí místně příslušný provozovatel distribuční soustavy na základě doručeného sdělení výrobce nejpozději do 31. ledna 2015.

Dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) vyhlášky je Výrobcem první kategorie – výrobce, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy a který alespoň 80 % ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy, nebo výrobce, který poskytuje podpůrnou službu na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy.

Zařazení výrobny do příslušné kategorie má vliv na sjednávání a hrazení rezervované kapacity.

Dle ustanovení § 5 odst. 14 vyhlášky:

Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení výroben elektřiny ani pro místa připojení zařízení určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů.

Výrobce druhé kategorie

a) sjednává a hradí platbu za rezervovanou kapacitu zvlášť za každou výrobnu elektřiny,

b) nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení určená k odběru elektřiny pouze pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny,

c) nesjednává rezervovanou kapacitu a hradí platbu za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu v případě, kdy odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy v souvislém období maximálně 4 týdny za kalendářní rok a tuto skutečnost oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nejméně 5 týdnů před zahájením odběru elektřiny.

Zdroj: SolarniNovinky.cz